Vedtekter for Morsa 1833

(Vedtatt på konstituerende årsmøte 4. november 2000)

(Rev. på årsmøtene 8. nov. 2002, 18. mars 2004, 15. mars 2007, 19.mars 2009, 17.mars 2011 og 9. mars 2016)

§1 FORMÅL
Morsa 1833 er en ideell forening som har som formål å:
– arbeide for økt kunnskap om Moss bys og distriktets brennerihistorie.
– arbeide for økt kunnskap om byen industrihistorie.
– arbeide for økt forståelse av Mossefossens betydning som grunnlag for næringsvirksomhet, industri, bosetting og bydannelse.
– støtte opp om arbeidet til Moss by- og industrimuseum i samarbeid med andre kulturaktiviteter i området.
– tilby medlemmene interessante aktiviteter
– arbeide for at Morsa 1833-aquavit er tilgjengelig på flest mulig steder

§2 MEDLEMSKAP
Enhver som støtter §1 kan bli medlem i Morsa 1833.

§3 LEDELSE
Foreningen ledes av et styre som består av precident, viceprecident, skriver, skattemæster, 1. prælath, 2. prælath, mundskiænk og kjøgemester.
Styret skal lede og ta beslutninger innenfor de rammer som fastsettes på årsmøtet.
Styret eller årsmøtet kan opprette komiteer/utvalg eller utpeke enkeltpersoner til å ta seg av spesielle oppgaver eller funksjoner. Styret utnevner æresmedlemmer. Æresmedlemmer har rett til å foreslå utnevnelse av nye æresmedlemmer.
Foreningen er selveiende (dvs. at ingen kan i kraft av eierposisjon disponere over foreningens formue, kreve utdeling av overskudd eller hefte for foreningens gjeld.)

§4 VALG
Styrets medlemmer velges av årsmøtet for to år. På årstall som slutter på 1-3-5-7-9 velges precident, skattemæster, én prælath og mundskiænk. På årstall som slutter på 0-2-4-6-8 velges viceprecident, skriver, en prælath og kjøgemester. Revisor velges for et år av gangen. En valgkomité på tre medlemmer forbereder valget. Valgkomité velges for ett år av gangen.

§5 MØTE OG VEDTAK

lover-klubbe[1]Årsmøte skal avholdes innen utgangen av første kvartal hvert år, og skal kunngjøres eller varsles medlemmene skriftlig minst to uker på forhånd. Kun personlig møtende medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmerett. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
– Åpning/Konstituering
– Årsberetning
– Regnskap
– Handlingsprogram
– Forslag
– Budsjett
– Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende åtte dager før årsmøtet.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Endring av vedtekter eller oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall.
I tillegg til årsmøtet skal det avholdes minst ett ordinært medlemsmøte i løpet av året.
Det skal føres protokoll for alle møter.
Leder og ett av styrets medlemmer tegner foreningen.